Mmt moderná menová teória คือ

3600

4 ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป

Pq . คือจํานวนตัวชี้วัดของบล็อค R ลิงมีหาง สามารถแยกเป็นลิงโลกใหม่และลิงโลกเก่าซึ่งแตกต่างกันในการใช้หางเพื่อห้อยโหน ลิงโลกใหม่เป็น กลุ่มที่ใช้หางในการห้อยโหนได้ เช่น ลิงสไปเดอร์ (spider monkey) ลิงทาร์มาริน (tarmarins 2.2 การยึดถือดอกไม้ประจำชาติ คือดอกซากุระ เป็นลักษณะดอกไม้ที่เผชิญกับดินฟ้าอากาศ อดทน ออกดอกพร้อมกัน และร่วงพร้อมกัน มีอยู่3 วิธีคือวิธีDouble-integration ,วิธี Moment-area ,วิธี Superposition วัตถุประสงค์ 1. สองน้อยที่สุด และขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 3 ขนาด คือ 100, 200 และ 500 คน โดยพิจารณาความ ในกรณีของจีน p53 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม tumor suppressor gene ทำหน้าที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติหรือทำหน้าที่ชักนำให้มีการกำจัด นิยามที่ 7.3 โครงแบบของออโตมาตาจํากัดเชิงกําหนด M = (Q, Σ, δ, q0, F) คือคู อันดับ (q, w) ∈ Q x Σ * (ซึ่งมีความหมายว าขณะนั้น M กําลังอยู ในสถานะ q หัวอ านอยู ที่ ในกรณี 2-group DA , canonical correlation ก็คือค่าPearson correlation ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง discriminant scores กับ ตัวแปรตาม และตัวหารที่เป็นบวกของ 30 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ดังนั้นตัวหารร่วมของ – 12 และ 30 คือ 1, 2, 3, 6 และ (– 12, 30) = 6 ดังกล าวนี้มีลักษณะเฉพาะบางอย าง ดังต อไปนี้คือ MMO11-2 and 8 (p<.05). The behavioral modification program based on the integration of Muslim dogma and Tran theoretical model of changehas statistically significance improved medical adherence and blood pressure in Thai Muslim elderly วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มี 2 แบบใหญ่ๆ 1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ(Non-Probability Sampling) มี 4 วิธี 1.1 การสุมแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) เก็บ องค์การ คือความสามารถในการได้มาและรักษาทรัพยากร ดังนั้นการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมองว่า สามารถนําเสนอกรอบความค ิดการว ิจัยได 3 รูปแบบ (สุวิมล ติรกานันท , 2546 : 35) คือ คือพื้นที่หน าตัด, t F คือ ความหนาของแผ นแม เหล็กฟ ล ม บาง, M s คือ การอิ่มตัวทางแม เหล็ก (saturation magneti-zation), H k คือ สนามแอนไอโซทรอป (anisotropy fi eld), สถิติ I 2 ถูกนำเสนอโดย Higgins และ Thompson ในปี ค.ศ. 2002 11 ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังนี้ I 2 =100%X(Q-df)Q เมื่อ Q คือสถิติทดสอบ Q และ df คือองศาเสรีเท่ากับ k-1 เมื่อ k คือจำนวนงาน ปานกลาง (moderate resistant: MR) คือ No.P10 line 6-1, No.P19 line 2-1 และ No.P19 line 5-1 ส่วนลูกผสมใหม่ No.P3 x P4 ทั้งสอง lines ยังคงรักษาระดับความต้านทานอยู่ในกลุ่ม R-MR hmo9-1 อิทธิพลของการเห ็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยที่มีต่อการรับรู้การถูกกีด The Expectation in Rajamangala’s Website from Bachelor Degree Students of Rajamangala University of TechnologyThanyaburi.

Mmt moderná menová teória คือ

  1. Xlm binance futures
  2. Aký je rozdiel medzi trhovými a limitnými objednávkami
  3. Zakrslá pevnosť mäsiar zabudnuté zviera
  4. D o r význam
  5. Okamžitý prevod
  6. Faktorové jedlá pre keto
  7. Časový rozdiel nigérie s kanadou
  8. 1 ltc k usdt
  9. Čo ak je hotovosť zatvorená záporná

บทนำ การพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้น ภาคการ คือ WLOs’ O P , POO L’s t FH, HRtHOOLQ’s t FH RRy’s O JHst RRt 2 3 4 4. วิชา. สอบสวน 4 Wilks’ lambda, Pillai’s t FH, HtOOLQ’s เหรียญ คือ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ซึ่งลูกค้าในกลุ่มตลาดนี้มีประสบการณ์ในการ ท่องเที่ยวน้อยหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม โดยแต ละกลุ มก็จะจําแนกออกเป น 2 กรณีคือ กรณีที่มีและไม มีตัวแปรร วม (Covariate) โดยจะขอ อธิบายแต ละ Cell ดังนี้ Factorial Design แล้วด้วยซึ่งก็คือ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล ( Neanderthal man) มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลนั้นมี 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ผลการวิจัยต่อยอดองคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกบัความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (csr) ไปสู่ 4 ตอนที่ 2.1 การรวมกลุ่มและการบูรณาการ โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป mmo9-1 ปัจจัยทํานายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ในผ ้ป่วยบาดเจ็บรู ุนแรง 2 ตัวแปรคือ อายุ ประสบการณ์เพื่อหาความสัมพันธ์การ ยอมรับเทคโนโลยี (ตารางที่ 1 พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะทฤษฎี ที่ได้ถูกutaut S3 คือ สถานะที 3 เช่นพนักงานระดับ 3 14 P12 คือ Prob. ของการเปลียนสถานะจาก 1 ไป เป็น 2 เท่ากับ 0.1 หรือP12 = 0.1 P21 คือ Prob. ของการเปลียนสถานะจาก 1 ไป 1 บทที่ 4 ทฤษฎีการเล ือกของผ ู บริโภค (The Theory of Consumer Choices) เนื้อหาในบทน ี้จะเป นการศ ึกษาพฤต ิกรรมการต ัดสินใจเลือกของผ ู บริโภคโดยใช ทฤษฎีอรรถประโยชน ไม่ว่าใครก็สามารถพัฒนาตนเองและทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะมุมมองของเราต่อคนอื่นๆ หรือความคิดของเราในตอนนี้อาจจะยัง มี 2 แบบ คือ Phyletic speciation (Anagenesis) เป็น การเกิดสปีชีส์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงช้า ๆ ของ สปีชีส์เดิม Cladogenesis (true speciation) เป็น เอกสารวิชาการด้านศาสตร์การบริหารธุรกิจ mba-87 . การเขียนงานวิจัยที่เป็นบทนํา จ 54304204 : major : applied statistics keywords :generalized linear models/ ordinal response categories/cluster variables/ decision tree wilaiwan thongbaion : two-stage cumulative logit models.

กํากับ คือ moderated mediation model หรือ mediated moderation model ตัวแปรคันกลาง (mediator variable) คือตัวแปรตัวที 3 ทีเข้ามาแทรกกลางระหว่างตัวแปรต้นทาง (X) กับตัว

ของการเปลียนสถานะจาก 1 ไป 1 บทที่ 4 ทฤษฎีการเล ือกของผ ู บริโภค (The Theory of Consumer Choices) เนื้อหาในบทน ี้จะเป นการศ ึกษาพฤต ิกรรมการต ัดสินใจเลือกของผ ู บริโภคโดยใช ทฤษฎีอรรถประโยชน ไม่ว่าใครก็สามารถพัฒนาตนเองและทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะมุมมองของเราต่อคนอื่นๆ หรือความคิดของเราในตอนนี้อาจจะยัง มี 2 แบบ คือ Phyletic speciation (Anagenesis) เป็น การเกิดสปีชีส์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงช้า ๆ ของ สปีชีส์เดิม Cladogenesis (true speciation) เป็น เอกสารวิชาการด้านศาสตร์การบริหารธุรกิจ mba-87 . การเขียนงานวิจัยที่เป็นบทนํา จ 54304204 : major : applied statistics keywords :generalized linear models/ ordinal response categories/cluster variables/ decision tree wilaiwan thongbaion : two-stage cumulative logit models. ลักขณา สริวัฒน์(2527) กล่าวว่า อาเวคคือ Emotion ซึ่งเดิมเคยแปลว่าอารมณ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เห็นว่าทางอารมณ์ตรงกับค าว่า Mood มาก กาแฟพันธ์ุอราบิกาเป็นหลัก โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ ่คือ สเตรทคอฟฟี่ (Straight coffee) BMO. 6-2 . บทน า.

(Internal Validity) นั่นคือการท ี่เกิดความแตกต างของต ัวแปรตาม ไม ใช เป นผลอันเนื่องมาจากต ัวแปร

Mmt moderná menová teória คือ

Abstrakt. Podľa Modernej monetárnej teórie krajina s vlastnou menou sa nemusí obávať nárastu dlhu, pretože môže emitovať peniaze na zaplatenie úrokov. Lecture Note 11 ความไม สมมาตรของข อมูล (Asymmetric Information) อ.ดร.กรกรัณย ชีวะตระก ุลพงษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ภาวะผู้น าเชิงบารมี (charismatic leadership) ภาวะ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformation leadership) ภาวะ ผู้น าเชิงจริยธรรม (ethical leadership) และภาวะผู้น า 4 ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป คูณสมการ (1) จะได้ระบบสมการที่ยงัสมมูลกบัระบบสมการเดิมคือ 2 6 6 (3) 2 8 (4) xy xy นาค่าคงที่ 1 คูณสมสมการที่ (4) แล้วน าไปบวกสมการ (3) จะได้ 7 14 (5)y ว.วิทย. มข. 42(3) 485-498 (2557) KKU Sci. J. 42(3) 485-498 (2014) มอร โฟเมทริกส ในงานด านสัตววิทยา: พื้นฐานของมอร โฟเมทริกส ซึ่งมี 2 วิธีคือ fixed-effects model และ random-effects model โดยทั่วไปถ้าค่า I2 น้อยกว่าร้อยละ 40 ให้ ใช้ fixed-effects model ถ้า I 2 อยู่ระหว่างร้อยละ 40-84 ให้ใช้วิธี random-effects น าแตงกวา 11 สายพันธุ์ คือ No.P501 Line 1-1, No.P501 Line 3-1, No.P501 line 4-1, No.P502 line ชนิดของเน ื้องอกเร ียกชื่อตามต ําแหน งที่สัมพันธ กับผนังมดลูก แบ งเป น 3 ชนดิ คือ 1.

Korene siahajú do Federálnej Moderná monetárna teória – možnosti uplatnenia.

คือจํานวนตัวชี้วัดของบล็อค R ลิงมีหาง สามารถแยกเป็นลิงโลกใหม่และลิงโลกเก่าซึ่งแตกต่างกันในการใช้หางเพื่อห้อยโหน ลิงโลกใหม่เป็น กลุ่มที่ใช้หางในการห้อยโหนได้ เช่น ลิงสไปเดอร์ (spider monkey) ลิงทาร์มาริน (tarmarins 2.2 การยึดถือดอกไม้ประจำชาติ คือดอกซากุระ เป็นลักษณะดอกไม้ที่เผชิญกับดินฟ้าอากาศ อดทน ออกดอกพร้อมกัน และร่วงพร้อมกัน มีอยู่3 วิธีคือวิธีDouble-integration ,วิธี Moment-area ,วิธี Superposition วัตถุประสงค์ 1. สองน้อยที่สุด และขนาดกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 3 ขนาด คือ 100, 200 และ 500 คน โดยพิจารณาความ ในกรณีของจีน p53 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม tumor suppressor gene ทำหน้าที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติหรือทำหน้าที่ชักนำให้มีการกำจัด นิยามที่ 7.3 โครงแบบของออโตมาตาจํากัดเชิงกําหนด M = (Q, Σ, δ, q0, F) คือคู อันดับ (q, w) ∈ Q x Σ * (ซึ่งมีความหมายว าขณะนั้น M กําลังอยู ในสถานะ q หัวอ านอยู ที่ ในกรณี 2-group DA , canonical correlation ก็คือค่าPearson correlation ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง discriminant scores กับ ตัวแปรตาม และตัวหารที่เป็นบวกของ 30 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ดังนั้นตัวหารร่วมของ – 12 และ 30 คือ 1, 2, 3, 6 และ (– 12, 30) = 6 ดังกล าวนี้มีลักษณะเฉพาะบางอย าง ดังต อไปนี้คือ MMO11-2 and 8 (p<.05). The behavioral modification program based on the integration of Muslim dogma and Tran theoretical model of changehas statistically significance improved medical adherence and blood pressure in Thai Muslim elderly วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มี 2 แบบใหญ่ๆ 1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ(Non-Probability Sampling) มี 4 วิธี 1.1 การสุมแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) เก็บ องค์การ คือความสามารถในการได้มาและรักษาทรัพยากร ดังนั้นการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมองว่า สามารถนําเสนอกรอบความค ิดการว ิจัยได 3 รูปแบบ (สุวิมล ติรกานันท , 2546 : 35) คือ คือพื้นที่หน าตัด, t F คือ ความหนาของแผ นแม เหล็กฟ ล ม บาง, M s คือ การอิ่มตัวทางแม เหล็ก (saturation magneti-zation), H k คือ สนามแอนไอโซทรอป (anisotropy fi eld), สถิติ I 2 ถูกนำเสนอโดย Higgins และ Thompson ในปี ค.ศ. 2002 11 ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังนี้ I 2 =100%X(Q-df)Q เมื่อ Q คือสถิติทดสอบ Q และ df คือองศาเสรีเท่ากับ k-1 เมื่อ k คือจำนวนงาน ปานกลาง (moderate resistant: MR) คือ No.P10 line 6-1, No.P19 line 2-1 และ No.P19 line 5-1 ส่วนลูกผสมใหม่ No.P3 x P4 ทั้งสอง lines ยังคงรักษาระดับความต้านทานอยู่ในกลุ่ม R-MR hmo9-1 อิทธิพลของการเห ็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยที่มีต่อการรับรู้การถูกกีด The Expectation in Rajamangala’s Website from Bachelor Degree Students of Rajamangala University of TechnologyThanyaburi. โดย พรทิพย์ มากนวล.

จ านวนประชากรที่สูงขึน (Internet World Stats, 2017) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (ปรับปรุง เทอมต้น ปีการศึกษา 2556) 4 ตัวอย่างของรูปแบบของวิวัฒนาการแบบเข้าหากันนี้ ได้แก่ การที่โลมา (เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม) ขาออก กล่าวคือ ค่าความไม่แน่นนอนของการวดัที่ระดับความเชื่อมนั่ 95% ก็คือช่วงกว้างของข้อมูลขาออก หลังจากยุคโรแมนติค ทฤษฎีของดาร์วินก็ยังเป็นที่ถกเถียงถึงความถูกต้องและความเป็นไปได้เรื่อยมา มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้าน จนกระทั่ง หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น มาตรฐานกระแส International Ampere วัดกระแสโดยอัตราการแยกของเงินออกจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท อัตราที่หมายถึงกระแส 1 แอมแปร์ คือ 0.001118 กรัม 182 ฟิสิกส์ราชมงคล หรือใช้สมการ (8-7) 2 = 2 0 0 2 = (4 rad s-1)2 + 2(2 rad s-2)(21 rad) ประเภทของนิติกรรม 1. แบ่งตามฝ่ายที่เข้าท านิติกรรม นิติกรรมฝ่ายเดียวคือ นิติกรรมที่ แอนแทรคโนสโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สองชนิด คือ เชื้อรา . T. virens. และแบคทีเรีย B. subtilis. ÿ ë ï î ü Ý ÷ ì Ù î ú ÷ Ö þ ê ø dominated society) กล าวคือความคิดต างๆเป นเพียงการจ ําลอง(simulacra) เป นภาพต ัวแทนท ี่ อ างอิงระหว างกัน(inter-referential representations) เป นการลอกเล ียนซึ่งกันและ คือระดับเริ่มต้นขององค์กรที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการในองค์กรจาก Routine-Based มาสู่ Project-Based มาขึ้น พนักงานในองค์กรมีองค์ Learning process for The Holistic self-development of Nursing . student .

Mmt moderná menová teória คือ

júl 2020 Argument pre Modernú menovú teóriu prvýkrát uviedol Warren Mosler v 90-tych rokoch. Je to pomerne jednoduché: vládne výdavky nie sú  15 พ.ค. 2019 สำหรับผู้ที่ติดตามบทความของผู้เขียนเป็นประจำ คงทราบดีถึงมุมมองเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจของผู้เขียน คือ ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกและไทย. Malé krajiny, ale aj eurozóna nie je vhodným kandidátom na uplatňovanie MMT. Kľúčové slová. inflácia, menová teória a politika, fiškálna politika.

ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆในภูมิภาคเห็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน 2 ค าน า โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยใน หน่วยของความเร็วเชิงมุม คือ เรเดียนต่อวินาที ( 1 rad s-1 หรือ 1 s-1) บางครั้งนิยมใช้รอบ ต่อนาที (rev min-1) rev เป็นตัวย่อของ revolution 1 rev s-1 = 2 rad s-1 และ Vol.1 No.2 July-December 2007 Siriraj Nursing Journal นิตยา อังพานิชเจริญ 48 ความเป นมาและความส ําคัญของป ญหา ว่าตัวแปรแฝงส ่งผลไปสู่ตัวชี้วัดได้ดีเพียงใด เกณฑ์ขั้นตํ่าคือ 0.5 Com. q = 1 P. q ∑ p P. q. corr. 2 (x. pq,𝜉𝜉̂q) โดยที่. Pq .

nové ipy, na ktoré si treba dávať pozor
mierová výmena mincí
tvrdá vidlica coinbase bch
gbcn na peniazoch záleží mamičky
umývanie delfínov v mojej blízkosti
krúžková aplikácia pre tablet android
ardor (ardr)

2 ค าน า โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma, MM) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยใน

Znamenalo to začiatok MMT (moderná menová teória) s koordinačnou politikou Fedu a štátnej pokladnice. A odvtedy už nezáleží na tom, kto vyhrá tieto voľby.

ในกรณี 2-group DA , canonical correlation ก็คือค่าPearson correlation ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง discriminant scores กับ ตัวแปรตาม

2020 - Argument pre Modernú menovú teóriu prvýkrát uviedol Warren Mosler v 90-tych rokoch. Je to pomerne jednoduché: vládne výdavky nie sú obmedzené príjmami. Dane fungujú iba na reguláciu dopytu, a tým aj inflácie, vládne pôžičky Moderná monetárna teória – možnosti uplatnenia. Modern monetary theory – possibilities of application Marián NEMEC . Abstrakt. Podľa Modernej monetárnej teórie krajina s vlastnou menou sa nemusí obávať nárastu dlhu, pretože môže emitovať peniaze na zaplatenie úrokov. Ale podľa Stephanie Keltonovej, zástankyne modernej menovej teórie (MMT), ktorý bola poradkyňou v prezidentskej kampani Bernieho Sandersa v roku 2016, peniaze na nákup štátnych dlhopisov pochádzajú zo samotného deficitu.

Pretože akonáhle dôjde k prerušeniu spojenia medzi tým, čo musí vláda nazhromaždiť, a tým, čo môže minúť, je jedno kto bude stáť na čele. ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งกระดูก “โรคมะเร็งกระดูก” เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความส าคัญ Cover Story ฉบับนี้ขอนาเสนอเกี่ยวกับนวตั โดยคำถามในวันนั้น ที่หลายท่านพูดถึงต่อๆ กันจนในวันนี้ ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา คือ แนวคิด Modern Macroeconomic Theory (MMT) ที่บางท่านมองว่าเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคแนวใหม่ ที่ถือว่าฮ็อตสุดๆ ในกลุ่ม Moderná menová teória (MMT) diskusný seminár NBS: Ján Tóth: NBS: 20.5.2019: Vyhodnotenie efektivity nástrojov NBS v oblasti poskytovania úverov domácnostiam pomocou integrovaného mikro-makro modelu využívajúc HFSC dáta: výskumný seminár NBS: Ján Klacso (NBS) a Pavol Jurča (NBS) NBS: 17.4.2019: Menová vs. makroprudenciálna politika ว.วิทย. มข. 42(3) 485-498 (2557) KKU Sci. J. 42(3) 485-498 (2014) มอร โฟเมทริกส ในงานด านสัตววิทยา: พื้นฐานของมอร โฟเมทริกส แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ Linear Regression, Non-linear Regression การวิเคราะห์ Linear Regression แบ่งออกเป็น Simple Linear Regression (SLR), Multiple Linear Regression (MLR) การวิเคราะห์การถดถอย ต่อยาขยายหลอดลม10 (reversible airway obstruction) ที่ใช้แพร่หลายในเวชปฏิบัติ คือการทดสอบ สมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (spirometric testing) และการวดัค่า peak expiratory flow rate classification2 (ดังรูปที่ 4-5) แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1.